Algemene Voorwaarden HumpyJumpy

Gevestigd aan de Wagenaarstraat 29, 2231 WM Rijnsburg

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82786798

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende termen met een hoofdletter geschreven en hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden een andere betekenis wordt toegekend of indien uit de context onmiskenbaar een andere betekenis voortvloeit:

HumpyJumpy:

de aanbieder en organisator van de Lessen en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Ouder en gebruiker van de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Ouder:

de Ouder, voogd of verzorger van het ingeschreven Kind.

Kind:

het Kind dat door de Ouder is ingeschreven voor een Les en/of daaraan deelneemt.

Les:

de door HumpyJumpy georganiseerde activiteit, zoals maar niet beperkt tot dreumesgym, peutergym en kleutergym alsmede iedere activiteit die buiten wordt georganiseerd.

Overeenkomst:

de schriftelijke afspraak tussen de Ouder en HumpyJumpy op grond waarvan het Kind deelneemt aan de Les(sen) tegen betaling.

Inschrijving:

de handeling waarbij de Ouder het Kind aanmeldt voor deelname aan de Les(sen) van HumpyJumpy.

Partijen:

HumpyJumpy en de Ouder gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”.

Algemene Voorwaarden:

de bepalingen uit het onderhavige document.

Schriftelijk:

onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Website:

de website van HumpyJumpy welke te bereiken is via: www.humpyjumpy.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Inschrijvingen en Overeenkomsten van, door en met HumpyJumpy, alsmede op deelname aan de Les(sen) van HumpyJumpy door Ouder en Kind, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Wanneer door HumpyJumpy gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de onderhavige voorwaarden te eisen. De Ouder kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop HumpyJumpy de Algemene Voorwaarden toepast.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met HumpyJumpy, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Ouder een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 4. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige Overeenkomst met HumpyJumpy in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HumpyJumpy vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 5. De Ouder met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op een later met HumpyJumpy gesloten Overeenkomst in te stemmen.
 6. HumpyJumpy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. HumpyJumpy zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Ouder toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Ouder in werking, zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.
 7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Ouder en HumpyJumpy gesloten Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Lessen van HumpyJumpy, dient de Ouder het Kind in te schrijven via de Website van HumpyJumpy. De Ouder dient het inschrijfformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
 2. Indien het voor de Inschrijving is vereist dat de Ouder een bedrag voldoet via de Website, is de Inschrijving enkel succesvol ingediend op het moment dat de Ouder de vereiste (vooruit)betaling via de aangeboden betaalwijze(n) heeft voldaan.
 3. Nadat HumpyJumpy de Inschrijving alsmede de verschuldigde betaling in goede orde heeft ontvangen, ontvangt de Ouder een automatische bevestiging van ontvangst per e-mail. Vervolgens zal HumpyJumpy de Inschrijving in behandeling nemen en de Ouder binnen een redelijke termijn schriftelijk laten weten of er ruimte is voor het Kind om deel te nemen aan de Lessen van HumpyJumpy. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat HumpyJumpy de Ouder schriftelijk heeft laten weten dat het Kind kan deelnemen aan de Les(sen) van HumpyJumpy.
 4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor het aantal Lessen of de lesperiode waarvoor de Ouder het Kind heeft opgegeven, waarna de Overeenkomst van rechtswege eindigt.
 5. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen in de Overeenkomst binden HumpyJumpy slechts, indien deze door HumpyJumpy schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Inschrijvingen worden door HumpyJumpy behandeld op volgorde van ontvangst.

 

Artikel 4. Prijzen en betaling

 1. HumpyJumpy behoudt zich het recht voor om haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Prijswijzigingen gelden niet voor reeds (vooruit)betaalde Lessen of (vooruit)betaalde Lesperiodes.
 2. Betaling van het lesgeld is enkel mogelijk via een eenmalige iDeal overboeking.
 3. Indien HumpyJumpy het verschuldigde lesgeld niet tijdig, dat wil zeggen: uiterlijk voor aanvang van de (eerste) Les, heeft ontvangen, behoudt HumpyJumpy zich het recht voor om het Kind (en de Ouder) de toegang en deelname tot de Les te onthouden.

 

Artikel 5. Duur en begeleiding van de Lessen

 1. Lessen die binnen (bijvoorbeeld in een gymzaal) worden gegeven duren 45 minuten. Lessen die buiten (bijvoorbeeld in het park) worden gegeven duren 1 uur. Een en ander voor zover niet anders schriftelijk aangegeven.
 2. De Lessen worden uitgevoerd door een bevoegd sportdocent.
 3. Tijdens de Lessen die binnen worden gegeven, dienen Kinderen van 1,5 tot 4 jaar oud te worden begeleid door hun Ouder. Indien de Ouder niet aanwezig is of niet in staat is om het Kind te begeleiden, kan het Kind niet deelnemen aan de Les.
 4. Tijdens de Lessen die buiten worden gegeven, dienen Kinderen tot 3,5 jaar te worden begeleid door hun Ouder. Indien de Ouder niet aanwezig is of niet in staat is om het Kind te begeleiden, kan het Kind niet deelnemen aan de Les.

 

Artikel 6. Verhindering, afgelasting en annulering

 1. Bij verhindering van het Kind of de Ouder (indien de Ouder het Kind dient te begeleiden) om een Les bij te wonen vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats en heeft het Kind ook geen recht op vervangende deelname tijdens een andere Les.
 2. Restitutie van lesgeld wordt slechts verleend op schriftelijk verzoek van de Ouder, voorzien van een schriftelijke verklaring van een arts dat het Kind fysiek niet in staat is om deel te nemen aan de Lessen.
 3. HumpyJumpy behoudt zich het recht voor om de tijden en locaties van de Lessen te wijzigen. Indien sprake is van een structurele wijziging van lestijden, dan heeft de Ouder het recht om de Overeenkomst met HumpyJumpy op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt en zal HumpyJumpy het vooruitbetaalde lesgeld binnen 30 dagen terugbetalen.
 4. HumpyJumpy behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal Inschrijvingen voor een Les (of lesperiode) de betreffende Lessen te annuleren. HumpyJumpy zal de Ouder uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Les of lesperiode per e-mail op de hoogte brengen van de annulering.
 5. Indien een bepaalde lesperiode niet van start kan gaan wegens te weinig Inschrijvingen, biedt HumpyJumpy de mogelijkheid om de lesperiode op een later moment te starten. Indien de Ouder geen gebruik van dit alternatief wenst te maken, zal HumpyJumpy het reeds betaalde lesgeld binnen 30 dagen terugbetalen.
 6. HumpyJumpy behoudt zich het recht voor om bij annulering van een enkele Les door HumpyJumpy, de extra geplande Les aan het eind van de lesperiode in te zetten als reguliere Les. De gratis extra inhaal Les komt dan te vervallen.
 7. Op officiële feestdagen in Nederland worden er geen Lessen gegeven door HumpyJumpy.
 8. Tijdens schoolvakanties worden door HumpyJumpy beperkt Lessen gegeven. HumpyJumpy zal de Ouder tijdig per e-mail op de hoogte stellen van afwijkende lestijden of Lessen die vanwege vakanties komen te vervallen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Deelname aan de door HumpyJumpy georganiseerde Lessen geschiedt op eigen risico.
 2. HumpyJumpy heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij HumpyJumpy.
 3. HumpyJumpy is niet aansprakelijk voor enige schade (direct dan wel indirect) of letsel veroorzaakt door het handelen of nalaten van HumpyJumpy, de sportdocent of andere personen die door of vanwege HumpyJumpy worden ingeschakeld bij de uitvoering van de Overeenkomst en/of verband houdend met deelname aan een door HumpyJumpy georganiseerde Les, behoudens in het geval van schade die te wijten is aan opzet of grove schuld.
 4. HumpyJumpy is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of materiële schade aan eigendommen van de Ouder of het Kind gedurende de Les in welke vorm dan ook.
 5. HumpyJumpy is niet aansprakelijk voor schade door blessures van het Kind of de Ouder opgelopen voor, tijdens of na de Les, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.
 6. De Ouder van het Kind vrijwaart HumpyJumpy tegen vorderingen van derden indien HumpyJumpy door een derde wordt aangesproken tot schadevergoeding ter zake schade veroorzaakt door de betreffende Ouder of Kind.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van HumpyJumpy om en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van HumpyJumpy, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de Overeenkomst kan worden gevergd.
 2. Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van de docent en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.
 3. Indien HumpyJumpy wegens overmacht de Overeenkomst langere tijd niet kan uitvoeren, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is HumpyJumpy, niet gehouden om de Overeenkomst na te komen, en zal de Overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde lesgelden zullen in dergelijk geval binnen 30 dagen door HumpyJumpy worden terugbetaald.
 4. HumpyJumpy heeft de bevoegdheid om nakoming van de Overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht.
 5. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een Les worden afgelast. HumpyJumpy is in dat geval niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Ouder dientengevolge lijdt.

 

Artikel 9. Gebruik logo en naam

 1. De merknaam “HumpyJumpy” en het beeldmerk (logo) zijn gedeponeerd bij Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).
 2. Voor gebruik van de merknaam “HumpyJumpy” en het beeldmerk (logo) door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@humpyjumpy.nl. Een eventuele toestemming kan uitsluitend schriftelijk worden verleend.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle door HumpyJumpy gesloten en te sluiten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Ouder woonachtig is, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet.

 

Laatst gewijzigd op: 31 mei 2021